1388/05/09
۲۴۳ - ندارد...

امروز همه چیز خراب شد...
ولی همه چیز رو میشه دوباره ساخت. حتی چیزهائی ۱ سال براشون وقت گذاشتی و خراب شدن. میشه دوباره ساخت. میشه...

Tomorrow is a new day
But we'll start today


---___---___---___---___---

قدیما حال دیگر داشتیم!
  1. [ بدون عنوان ]
  2. [ بدون عنوان ]
  3. [ بدون عنوان ]
  4. ۳۲۶ - بی غم عشقت...
  5. ۳۲۵ - یک اتفاق زیبا
آرشیو