1388/08/03
۲۶۴ - عشق یعنی انتظار منتظر...

بر روی بالهای تمام فرشتگان
از سرگذشت عاشقی ما نوشته اند
یوسف کجاست تا سر خود را فدا کنیم
ما را ز دودمان زلیخا نوشته اند

---___---___---___---___---

قدیما حال دیگر داشتیم!
  1. [ بدون عنوان ]
  2. [ بدون عنوان ]
  3. [ بدون عنوان ]
  4. ۳۲۶ - بی غم عشقت...
  5. ۳۲۵ - یک اتفاق زیبا
آرشیو