1391/01/23
۳۲۲ - چرخه زندگی

کارم شده همین، شب دوتا بروفن بخورم بخوابم، صبح از خواب بیدار شم دوتا بروفن بخورم.

---___---___---___---___---

قدیما حال دیگر داشتیم!
  1. [ بدون عنوان ]
  2. [ بدون عنوان ]
  3. [ بدون عنوان ]
  4. ۳۲۶ - بی غم عشقت...
  5. ۳۲۵ - یک اتفاق زیبا
آرشیو